O projeto – CR

Kisa ki pwojè a

Pami pi gwo defi aprè rekiperasyon pòs-dezas ak pòs-konfli se (re)konstriksyon kay rapid , apwopriye e avèk patisipasyon popilasyon an. Souvan rezidan yo ki nan zòn ki afekte yo vle patisipe e akonpanye pwosesis rekonstriksyon an, men mank de gidans ak atansyon nesesè fè li difisil reyalize travay as.

Pwojè “SHS – SOLISYON LOJMAN SENP: REKONSTRIKSYON APRÈ DEZAS AK KONFLI” se yon inisyativ akademik e li te òganize kòm yon kou pou prezante konesans ak potansyèl pou fasilite pwosesis re(konstriksyon) na nan sitiyasyon dezas ak konfli. Yon filozofi pou reyini konesans te pwopoze ki kapab itil nan re(konstriksyon) inite lojman e ekipman de baz kolektif( lekòl, pòs de sante) nan konbit (konstriksyon kominotè), a pati de anplwa teknoloji a ba pri.

Modalite konstriksyon de antrepriz nan rejim konbit te chwazi yon fason pou yo bay plis otonomi ak popilasyon ki atenn yo.Pou as ki pa kwè nan rejim konbit , done yo montre le kontrè. Popilasyon deloje nan rechèch sou megadezas 2011 nan Rejyon montanye nan Rio de Janeiro (Di Gregorio, 2013), nivo akseptasyon an te 90%, menm avèk pwomès konstriksyon kay pa pwogram Minha Casa Minha Vida ofri pou Gouvènman nan Eta Rio de Janeiro. Yon lòt rechèch ki te fèt pa Alerte (2017) te indike yon pousantaj akseptasyon 100% nan sitèm konbit nan kominote ki viktim dezas na Ayiti. Ide a se ede kominote ki viktim nan dezas ak konfli kapab pi mye òganize pou rekiperasyon pwòp kay yo, mize sou oryantasyon e supèvizyon asistan teknik abilite (engenyèak/oswa achitèk ki dwe anboche pa pwòp kominote a, pouvwa piblik ou ONG, pou koz sa, san nenpòt liyezon oswa entèferans kreyatè pwojè sa).

Itilizatè ki plis dirèk nan pwojè SHS yo se, nan ka sa, asistan teknik yo, ki gen opsyon pou yo itilize sa ki nan pwojè a gratis nan sipò nan travay yo ak kominote ki afekte yo. Yo ka itilize materyèl ki disponib tou nan rechèch ak etid akademik pa elèv yo, pwofesè yo ak teknisyen ki enterese nan sijè yo adrese, yon fasson pou amelyorasyon li, depi ke sous la mansyone.

Materyèl pedagojik Pwojè SHS la konsiste de,Slide, videyo-leson, fich memorandòm ak desen ki gen rapò ak konstriksyon kay popilè ak ba pri, òganizasyon konbit nan pwojè lojman ak administrasyon nan travay la. Li ta dwe remake, sepandan, ke materyèl pedagojik Pwojè SHS La pa te devlope pou aplike otomatikman nan nenpòt sitiyasyon espesifik reyèl, se konsa ke itilizatè li yo dwe evalye aplikabilite li yo sou yon baz ka-pa-ka yo epi yo dwe responsab pou itilize li, kèlkeswa sikonstans.

Kòm sa ki nan pwojè a se pa definitif men li se yon pwopozisyon epi li nan evolisyon pèmanan, ekip reyalizatè Pwojè SHS la solisite posib itilizatè pwojè a fè rapò nan meni “Di eksperyans ou” eksperyans yo nan itilizasyon lia on fason pou kA rann posib amelyorasyon pèmanan materyél yo.

Istorik Pwojè a

Motivasyon Pwojè SLS – Solisyon Lojamn senp kòmanse nana ne 2004, lè dezas tsounami ki t devaste Sid Dazi a te pran plas, li te touye plis pase 285 mil moun. Nan okazyon sa a, nesesite pou yon sistèm ki estriktire ki fasilite òganizasyon de baz nan pwoblèm ki poze ak omwen rekonstriksyon de kay popilè, ak resous mínimal, nan sitiyasyon dezas. Malerezman, senaryo sa te repete nan plizyè lòt sitiyasyon, espesalman an 2010 dezas na Ayiti ki, daprè premye minis peyi a, Jean-Max Bellerive, te gen plis pase 316 mil moun ki mouri. Pou agrave sitiyasyon an, inpak yo ki dire lontan ak efè negative sou popilasyon an te pwopòsyonèl ak vilnerabilite yo, sa vle di, sa ki pòv yo frape de fason pi grav e pi pwolonje. Nan peyi Brezil, dezas ki pase nan Vale do Itajaì nan Eta Santa Catarina na 2008, ki te gen 135 moun mouri ak nan Região Serrana nan Eta Rio de Janeiro, na 2011, avèk plis de 900 moun mouri.

Pwojè SLS – Solisyon Lojman Senp konsiste de pwopozisyon de yon metodoloji pou (re) konstriksyon nan kay ak lòt edifikasyon ki PA gwo,nan yon sistèm konbit , chèche yon fason pou optimize resous ki disponib, administre revni travay, ak kontribye nan òganizasyon dezòd enstale pandan yon dezas, nan sitiyasyon aprè konfli oswa nan ka demenajman popilasyon ki na zòn yo. Kou "SOLUTION LOJMAN SENP (SLS): ” REKONSTRIKSYON APRÈ DEZAS AK KONFLI" se yon bransh nan pwojè inovasyon teknolojik "SOLISYON LOJMAN SENP" devlope nan ane 2010 a 2012 (premye faz nan pwojè a) pa yon ekip kòdone pa Pwofesè Leandro Torres Di Gregorio. Nan faz sa a te devlope achitekti ak jeni pwojè konpoze de senk modèl kay, sis modil edikasyon ak de modil nan sant sante, osi byen ke manyèl ak nòt pou anrejistreman moun ki afekte, administre konbit, administre travay, fabrike brik siman tè , ki gen ladanl pati tès laboratwa. Fon pou faz sa a nan pwojè a te soti nan FAPERJ, Mikwo-Antrepriz Interpro Pwojè Jesyon Ltda (aboli nan 2016) ak pwòp pwofesè a.

Nan Lane 2017, yo te rekòmanse pwojè a (dezyèm faz) pou yo adapte ak konpleman faz 1 materyèl la, pou li kapab pi byen konprann pou itilizatè li yo, itilize resous tankou Slide, animasyon ak videyo-klas. Fòm ki te jwenn pou akonplisman objektif sa yo te kreyasyon yon aksyon ekstansyon ki ofri nan Lekòl Politeknik nan Inivèsite Federal nan Rio de Janeiro. Nan aksyon ekstansyon sa a te devlope / amelyore materyèl pedagojik la pou aplikasyon pwojè SLS la, ki te tradui nan kat lang (anglè, fransè , panyòl ak kreyol) e ki te disponib gratis nan sit entènèt pwojè a. Materyèl La ki devlope jiskaprezan te aprezante an premye lye pandan yon kou fas a fas pou Ayisyen k ap viv nan Rio de Janeiro e ki gen entansyon pou yo retounen an Ayiti pou travay sou rekonstriksyon peyi a.

Diferans nan Pwojè SLS La
 • Li fèt pou fasilite solisyon lojman nan sitiyasyon kritik kote resous yo ra, itilize sèvis pèman nan sitèm konbit.
 • Li pwopoze teknoloji konstriktif ki fasil pou okipe ak, ansanm ak yon sistèm konbit, bay yon rediksyon konsiderab nan depans konstriksyon (estime a 40% mwens);
 • Li bay favè nan entegrasyon moun ki afekte yo epi li bay pi gwo otonomi ak popilasyon sa yo nan solisyon pwoblèm nan pwòp lojman li;
 • Li pwopoze pwojè debaz nan desen modil kay yo, lekòl ak sant sante, ak yon varyete de tipolojik achitekti ak teknoloji konstriktif, ki kapab adapte pa pwofesyonèl ki kalifye (Enjenyè ak Achitèk) pou sitiyasyon reyèl;
 • Sijere òganizasyon nan konstriksyon kay sou liy pwodiksyon, apati de gwoup de travay ak travay byen defini t, ki baze nan konsèp Konstriksyon (LeanConstruction);
 • Pwopoze fich ak fòm pou kontwole travay la;
 • Sijere rekòmandasyon sou kòman yo fè materyèl yo ki konpoze masonri a, lè yo konstitye pa blòk / brik;
 • Li pèmèt pou travay avèk fich senp, pwograme nan Excel, konpatib ak òdinatè ki gen MS-OFFICE 2010 pake enstale.
 • Piblik konsène ak konpozisyon pwojè SHS La
 • Teknisyen nan Sistèm Nasyonal pou Pwoteksyon ak Defans Sivil, nan kalite jesyon pwosesis la nan asistans popilasyon ki afekte pa dezas, ankouraje ak lidere inisyativ la nan pwovizyon lojman;
 • Teknisyen nan leta federal, depatmantal oswa minisipal, kòm aktè ko-responsab nan prevansyon, diminisyon, repons ak rekiperasyon nan sitiyasyon dezas sosyo natirèl oswa pòs-konfli;
 • Òganizasyon ki pa pou pwofi, nasyonal oswa entènasyonal, angaje nan pwosesis (re) konstriksyon nan sitiyasyon dezas ak / oswa reyalokasyon popilasyon ki pa touche ase revni nan zòn risk yo;
 • Moun sa yo ki afekte yo, nan fòm yon òganizasyon kominotè sipòte pa asistan kalifye teknik (Enjenyè ak / oswa Achitèk);
 • Fòs Lame, sou yon nivo nasyonal oswa entènasyonal, kòm èd imanitè;
 • Nasyonzini - Nasyonzini atravè pwogram li yo;
 • Inivèsite, enstiti rechèch, elèv ak chèchè, depi se pa sou fom pwofitab;
 • Ekip asistans teknik ak antreprenè sosyal, nan sitiyasyon ki gen rapò ak dezas sosyal, sitiyasyon apre konfli oswa reyalokasyon popilasyon nan zòn risk yo.
 • Limitasyon nan Pwojè SLS

  Materyèl ki disponib sou sit Pwojè SLS a se akademik epi li pa fèt pou tire pwofi. Li bay konsèy ak rekòmandasyon sou divès sijè, san yo pa etabli règ ki garanti pèfòmans sistèm yo abòde.

  Materyèl pedagojik Pwojè SLS Pwojè la pa te devlope pou aplike otomatikman nan nenpòt sitiyasyon espesifik reyèl, yon fason pou itilizatè li yo ta dwe evalye ka aplikab li yo pa ka epi yo dwe responsab pou itilize li, kèlkeswa sikonstans yo. Si ou chwazi pou ou itilize materyèl Pwojè SLS la, li ta dwe deja analize kritik, tcheke an detay, revize epi pètèt adapte pa itilizatè li yo. Kritik oswa sijesyon yo akeyi epi yo ta dwe voye atravè sit entènèt pwojè a.

  Pou tout rezon ak efè, nenpòt aplikasyon pratik ki sèvi ak materyèl Pwojè SLS nan nenpòt fason se responsablite itilizatè yo, ki gen ladan an koneksyon avèk travay jeni ak pwojè achitekti. Se poutèt sa, li pa pèmèt yo sèvi ak materyèl Pwojè SLS la pou rezon aplikasyon pratik dirèkteman pou moun ki pa gen konesans nan sijè a, menm si gen adaptasyon ki fèt, ki egzije sipò nan asistan teknisyen kalifye (Enjenyè ak / oswa Achiték).

  Materyèl Pwojè SLS La te fèt pou tout sitiyasyon (re)konstriksyon apre dezas ak konfli yo. Rekonstriksyon aprè dezas, pou egzanp, yo ta dwe antreprann pou ke nouvo lojman yo ka pi plis rezistan nan danje natirèl ki afekte yon rejyon, oswa nouvo kay yo bati nan kote ki gen anpil risk. Se konsa, edifikasyon yo pwopoze nan Pwojè SLS La Pwojè a pa nesesèman kontanple teknoloji ki rezistan nan danje natirèl, men yo fèt pou dwe bati nan kote ki pa risk. Nan nenpòt ka, li eseye delimite kritè yo nan konsepsyon li nan materyèl pedagojik la. Idantifikasyon local ki pa gen gwo risk, sepandan, dwe fèt pou teknisyen espesyalize.

  Kontni Pwojè SLS la pa definitif, men yon pwopozisyon ki nan evolisyon pèmanan. Gen kèk nan pwopozisyon pwojè yo se nan yon nati akademik e mande pou prèv eksperimantal nan aplikasyon pratik, kidonk pa gen okenn garanti nan efikasite li / efikasite kòm yon antye. Ekip konsepsyon pwojè SHS mande posib itilizatè yo nan pwojè a pou rapòte nan meni Di eksperyans ou eksperyans sou itilizasyon li yo, pou ke li posib amelyorasyon kontinyèl nan materyèl la.

  Tèm itilizasyon ak responsablite itilizatè Pwojè SLS

  TÈM ITILIZASYON AK RESPONSABLITE ITILIZATÈ PWOJÈ SLS

  Atravè enstriman sa a, itilizatè Pwojè Solisyon Lojman Senp (Pwojè SLS) deklare ke li gen konesans ak aksepte paragraf sa yo ak kondisyon:

  1.Pwojè SLS la se yon inisyativ akademik e li te òganize nan fòm yon kou ki vize pou prezante konesans ak potansyèl pou fasilite pwosesis (re) konstriksyon nan sitiyasyon dezas ak konfli yo. Lide a se ede kominote ki viktim dezas ak konfli pou òganize tèt yo nan pwòp rekiperasyon, avèk direksyon ak sipèvizyon asistan teknik kalifye (enjenyè ak / oswa achitèk anboche PA pwòp kominote, pouvwa piblik oswa ONG, nan travay as, san okenn koneksyon oswa entèferans nan kreyatè Pwojè a).

  2. Piblik en kesyon Pwojè SLS La gen ladan li:
  a. Teknisyen nan Sistèm Nasyonal pou Pwoteksyon Sivil ak defans, kòm administratè nan pwosesis asistans pou popilasyon afekte pa dezas, ankouraje ak dirije inisyativ nan pwovizyon lojman;
  b. Teknisyen nan Sèvis Piblik federal,depatmantal oswa kominotè, kòm ko-responsab aktè nan prevansyon, diminisyon, repons ak rekiperasyon nan sitiyasyon dezas sosyal oswa pòs-konfli;
  c. Òganizasyon ki pa pou pwofi, nasyonal oswa entènasyonal, angaje nan pwosesis (re) konstriksyon nan sitiyasyon dezas ak / oswa realokasyon popilasyon ki pa touche ase revni nan zòn risk yo;
  d. Moun sa yo ki afekte yo, nan fòm yon òganizasyon kominotè ak sipò asistan teknik kalifye (Enjenyè ak / oswa Achitèk);
  e. Fòs Lame, sou yon nivo nasyonal oswa entènasyonal, kòm èd imanitè;
  f. Nasyonzini - Nasyonzini atravè pwogram li yo;
  g. Inivèsite, enstiti rechèch, elèv ak chèchè, depi ke travay yo PA pou pwofi;
  h. Ekip asistans teknik ak antreprenè sosyal, nan sitiyasyon ki gen rapò ak dezas sosyal, sitiyasyon apre konfli oswa realokasyon popilasyon ki nan zòn risk yo.

  3. Piblik ki konsène pi dirèk nan Pwojè SHS se,nan ka sa, asistan teknik la, ki gen opsyon pou itilize kontni pwojè a gratis nan sipò nan travay li ak kominote ki afekte yo. Materyèl ansèyman ki ofri pa Pwojè SHS la tou gen pou itilize nan rechèch akademik ak syans pa elèv, pwofesè ak teknisyen ki enterese nan sijè ki, vise amelyorasyon li yo, depi ke sou la mansyone.

  4. Materyèl pedagojik ki bay nan Pwojè SHS a se konplètman akademik epi li pa gen objektif pou fè yon pwofi. Li bay konsèy ak rekòmandasyon sou divès sijè, san yo pa gen objektif etabli règleman ki garanti pèfòmans ak rezilta sistèm yo kouvri.

  5. Materyèl pedagojik nan pwojè SHS la pa te fèt pou aplike otomatikman nan nenpòt sitiyasyon reyèl espesifik, on fason ke piblik ki konsène an ta dwe evalye aplikasyon li ka pa ka epi yo dwe responsab pou sèvi ak yo, kèlkeswa sikonstans yo. On fwa chwazi sèvi ak materyèl pedagojik nan Pwojè SHS lan, ta dwe premye analize kritik, tcheke an detay, revize ak evantyèlman adapte pa aplikan yo.

  6. Materyèl pedagojik nan Pwojè SHS la fèt baze sou estanda teknik ak bon pratik jeni ak achitekti ki deja egziste nan moman an li te fèt la, osi byen ke syans teyorik ak eksperimantal. Sepandan, nòm sa yo, pratik ak syans yo nan evolisyon pèmanan epi yo pa inivèsèl, yon fason ke itilizatè yo ta dwe chèche konesans ki pi avanse nan chak lokalite nan moman an pou sèvi ak materyèl la.

  7. Pou tout entansyon ak objektif, nenpòt aplikasyon pratik yo sèvi ak nan kèk fason (nenpòt ki fason) materyèl pegagojik Pwojè SHS se inik ak total responsablite itilizatè yo, ki enkli nan relasyon ak chantye travay nan (konstriksyon) ak jeni ak achitekti. Se konsa,se PA pèmèt itilizasyon materyèl pedagojik Pwojè SHS pou rezon aplikasyon pratik dirèkteman pa moun san konesans nan branch lan, menm si te pote adaptasyon, se esansyèl sipò asistan teknik kalifye (enjenyè ak / oswa achitèk).

  8. Pwojè SHS oswa fondatè li yo, nan okenn ka, asire responsab oswa ko-responsab pou move itilizasyon an nan enfòmasyon yo bay sou sit la, ki gen ladan materyèl didaktik, osi byen ke aplikasyon li te pote soti nan okenn sikonstans.

  9. Materyèl pedagojik nan Pwojè SHSl a pa te fèt pou tout sitiyasyon (re) konstriksyon apre dezas ak konfli yo. Rekonstriksyon aprè dezas, pa egzanp, yo ta dwe antreprann pou ke nouvo lojman ka pi plis rezistan nan danje natirèl ki afekte yon rejyon ak / oswa ke nouvo kay yo bati nan kote ki pagen anpil risk ak menos as yo. Sepandan, edifikasyon pwopoze nan Pwojè SHS lan pa nesesèman kontanple teknoloji ki rezistan nan danje natirèl, men yo te fèt panse nan bati kote ki ba-risk. Nan nenpòt ka, li eseye delimite kritè yo nan konsepsyon li nan materyèl pedagojik lan. Idantifikasyon lokal a ba risk ta dwe fèt avèk sipò teknisyen espesyalize epi kontni sa a pa adrese nan pwojè SHS.

  10. Kontni Pwojè SHS a se pa definitif, men pito pwopozisyon ak nan evolisyon pèmanan. Pwopozisyon pwojè yo se yon nati akademik epi yo mande pou verifikasyon eksperimantal nan aplikasyon pratik, pou ke pa gen okenn garanti nan efikasite li / efikasite kòm yon antye. Ekip konsepsyon Pwojè SHS mande posib itilizatè yo nan pwojè a pou rapòte nan meni Di eksperyans ou eksperyans sou itilizasyon li yo, pou ke li posib amelyorasyon kontinyèl nan materyèl la.

  11. Itilizatè Pwojè SHS yo antreprann asire itilizasyon apwopriye nan materyèl aprantisaj pwojè a epi yo pa otorize pou yo pase li oswa fè li disponib pou lòt gwoup , pa nenpòt mwayen. Materyèl pedagojik yo ta dwe jwenn dirèkteman pou moun ki enterese yo, espesyalman nan enskripsyon sou sit entènèt pwojè a. Modpas aksè itilizatè yo nan sit pwojè a se pèsonèl e ki pa transfere, ke se entèdi divilgasyon li yo bay lòt moun ki pa konsène.

  Transmisyon oswa disponibilizasyon konteni ki sou sit lan san otorizasyon oswa falsifikasyon kontni an ap bay moun ki fè zak la penalite ki prevwa nan lalwa , espesyalman lalwa 9.610 / 98, san yo pa eksepte lòt penalite sivil oswa kriminèl ki rive soti nan pratik zak la.


  12. Itilizatè Pwojè SHS yo se inik responsab sèlman pou verasite ak konplè enfòmasyon ke yo endike nan anrejistreman pwojè a oswa fòm kominikasyon yo. Pa gen okenn obligasyon pou verifye enfòmasyon sa a pa ekip pwojè a.
  13. Anpil teknik ak atansyon te dedye pa ekip Pwojè SHS la nan elaborasyon travay sa a. Sepandan, kapab bezwen pou koreksyon ak ajisteman nan materyèl pedagojik pwojè a, espesyalman nan kesyon ki enplike diferans ki genyen nan tèminoloji yo, konsèp ak ekspresyon ant lang ki diferan de Potigè ki pale nan peyi Brezil. Menm nan peyi Brezil, li posib ke gen varyasyon lengwistik rejyonal ki ka afekte konpreyansyon nan tèks la, li depann de itilizatè yo evalye ak adapte yo jan sa nesesè.